Français

Home
About Belgium
Trade & Investment
Going to Belgium
Studying in Belgium

Belgians in Taiwan
Inschrijving bij BTA
Paspoort
Verkiezingen
Visa voor Taiwan
Leven in Taiwan
Taiwan links
Activiteiten
Andere

Contact UsVerkiezingen

Wetgevende verkiezingen 18 mei 2003

Om voor Belgen die in het buitenland wonen, het stemmen te vergemakkelijken, heeft het Parlement op 07.03.02 een wetsontwerp goedgekeurd. Indien u Belg bent en ingeschreven in het consulair bevolkingsregister, dan hebt u voortaan ook stemrecht en stemplicht bij de Belgische federale Parlementsverkiezingen (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat).

U heeft de keuze uit vijf manieren van stemmen:

1. Persoonlijke stemming in België
2. Stemming bij volmacht in België
3. Persoonlijke stemming in de Ambassade of het Beroepsconsulaat waaronder u ressorteert
4. Stemming bij volmacht in de Ambassade of het Beroepsconsulaat waaronder u ressorteert
5. Stemming per brief

Voorwaarden om te kunnen stemmen:

1. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Ambassade of Consulaat (geïmmatriculeerd dus uitgeschreven uit de gemeente in België)
2. u moet de Belgische nationaliteit bezitten
3. minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
4. niet uit uw kiesrecht ontzet zijn ingevolge een veroordeling door een Belgische rechtbank

De uiterste datum om uw verkiezingsformulieren terug te sturen, is 1 maart.

Stemming per brief

De stembiljetten zullen met DHL worden bezorgd tussen 7 en 9 mei op het adres dat u hebt opgegeven op uw inschrijvingsformulier voor de verkiezingen. U wordt gevraagd om uw stem uit te brengen binnen de 24 uur en vervolgens de retourenveloppe, die meegeleverd is, onmiddellijk en aangetekend terug te sturen naar het adres zoals aangeduid op de stembrief.

 

 


Copyright © 1999-2003 Belgian Trade Association
This page was last updated on Wednesday April 30, 2003